Структура та органи управління закладу освіти

Структура  та органи управління

Херсонської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов

Херсонської міської ради

 

 1. Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

         Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш  як  3 роки.

         Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

 1. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників школи – зборами трудового колективу;

- учнів школи другого-третього ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

         Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи – 50, учнів – 50, батьків і представників громадськості – 50.

Термін їх повноважень становить 3 роки.

         Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

         Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, Власник.

         Загальні збори:

- обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради школи;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 1. У період між загальними зборами діє рада школи.

         3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації та гуманізації освітнього процесу;

- об`єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та вдосконалення освітнього процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

- розширення колегіальних форм управління школою;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

         3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в школі;

- сприяння духовному, фізичному розвиткові учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

         3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

         Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

         На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

         3.4. Рада школи  діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправні членства;

- законності, гласності.

         Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

         Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

         Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, Власника, а також членами ради.

         Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

         У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

         Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

         У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

         До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

         3.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

         Голова ради може бути членом педагогічної ради.

         Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

         Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

         Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язані з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

         3.6. Рада школи:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

- затверджує режим роботи школи;

- сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, бере участь в обстеженні житлово-побутових умов життя учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи школи;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

         Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 1. При школі за рішенням загальних зборів може створюватися піклувальна рада.
 2. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

         5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

- сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового  навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою.

         5.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

         Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

         Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

         Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи.

         У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

         5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

         5.4. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

         Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш двох третин її членів.

         Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

         Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

         Рішення піклувальної влади в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

         5.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

         З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

         Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, на підприємствах та в організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

         Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членами піклувальної ради.

         Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, директора школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- залучати додаткові джерела фінансування школи;

- вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних  працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 1. Директор школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила трудового внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Власником, органами місцевого самоврядування тощо.

 1. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства, директором школи за погодженням з профспілковим комітетом.

         Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

         Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 1. У школі створено постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

         Головою педагогічної ради є директор школи.

 1. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;

- переведення  учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.

 1. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

         Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

 1. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

На сайті 153 гостя та 0 користувачів

© 2022 Херсонська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №31.
Designed By GLORY